پیش بارگذاری تصویر
بازگشت

آزمون جامع مدیریت تأسیسات گردشگری

سوالات آزمون جامع مدیریت تأسیسات گردشگری ، نیمه اول ۱۴۰۲، همراه با کلید سوالات.

سوالات آزمون جامع مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری ، نیمه اول ۱۴۰۲، همراه با کلید سوالات.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است